Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej iba “VOP”) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť MAVAPO GENERAL CONTRACTING spol. s r. o., IČO 50404318, so sídlom A. Hlinku 57/71, 921 01 Piešťany, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave odd.Sro vložka č. 38157/T ako predávajúci (ďalej len „predávajúci“ alebo „MAVAPO“) a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“). Ďalšie informácie o predávajúcom sú uvedené na tu.

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

Podnikateľom sa rozumie:

 • každa osoba zapísaná v obchodnom registri
 • každá osoba, ktorá podnika na základe živnostenského oprávnenia
 • každá osoba, ktorá podniká na základe iného platného oprávnenia podľa osobitných predpisov.

Ak uvedie kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky predávajúcemu. Kópiu VOP dostane kupujúci ako prílohu potvrdenia objednávky na ním zadanú emailovú adresu.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Faktúru obsahujúcu základné údaje zmluvy dostane kupujúci osobne, a to vo vopred dohodnutom termíne dodania produktov alebo poskytnutia služieb, s čím kupujúci súhlasí.

Kúpna zmluva

Uzavretie kúpnej zmluvy

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na eshop https://tienenie.mavapo.sk, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na  ním zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. V informačnom emaile kupujúci nájde taktiež odkaz na aktuálne znenie VOP a reklamačného poriadku predávajúceho. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Ak je kupujúci podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom. Za prípadné chyby pri prenesení dát predávajúci nenesie zodpovednosť. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.

Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť.

Ak sú kupujúcim spotrebiteľom objednávané služby, potom týmto vyslovuje súhlas s tým, aby mu boli poskytnuté pred uplynutím zákonnej lehoty pre odstúpenie.

Objednanie tovaru

Objednanie tovaru v online katalógu

Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami. Táto cena bude uvedená v objednávke a v email potvrdzujúcom prijatie objednávky tovaru. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti.

Kupujúci berie na vedomie, že v prípadoch, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a to hlavne v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho. Predávajúci v takom prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti.

Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 24 hodín od prijatia automatického potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho, a to vždy iba v prípade, ak sa pri zadávaní parametrov a/alebo rozmerov dopustil chyby.

Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo ku zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a pod., alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu, pričom bude kupujúci o takomto postupe informovaný.

Objednanie tovaru prostredníctvom formulára

Predávajúci si vyhradzuje právo na záväzné potvrdenie objednávky vyplnením elektronického formulára objednávky, ktorý zašle kupujúcemu na ním zadaný email. Kupujúci vyplní tento formulár a následne na to ho zašle predávajúcemu, čím sa zaväzuje riadiť výhradne postupmi, ktoré sú uvedené v odstavci 4. týchto VOP. V prípade, že sa kupujúci po vyplnení a zaslaní formulára nebude riadiť podľa ustanovení týchto VOP, má predávajúci právo okamžite odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu.

Súčasťou elektronického formulára objednávky je záväzné potvrdenie fyzických rozmerov, na základe ktorých sú technológie a produkty objednávané. Predávajúci si vyhradzuje právo na úpravu rozmerov objednaných technológií, a to vždy iba po konzultácii s kupujúcim. Tieto zmeny budú vykonané iba vtedy, ak ich kupujúci potvrdí emailom. V prípade nevyhnutnosti úprav rozmerov je kupujúci povinný tieto zmeny akceptovať. V prípade, že kupujúci tieto úpravy neakceptuje, má predávajúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu.

Dodanie tovaru, ceny a platobné podmienky

Platobné podmienky

Po zadaní objednávky vystaví predávajúci kupujúcemu zálohovú faktúru v celkovej výške 80% z dohodnutej ceny, bez DPH, tovaru a/alebo služby, ktorú je kupujúci povinný uhradiť najneskôr do 7 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu. Ak nie je dohodnuté inak, predávajúci zašle zálohovú faktúru na email kupujúceho. Po prijatí úhrady na účet predávajúceho je predávajúci povinný oboznámiť kupujúceho o termíne dodania tovarov alebo služieb, pričom berie ohľad na osobitné požiadavky kupujúceho. Zvyšných 20% z dohodnutej ceny a výšku DPH uhradí kupujúci v deň splatnosti uvedený na faktúre, ktorú vystaví predávajúci po dodaní tovarov a/alebo poskytnutí služieb. Predávajúci si vyhradzuje právo na úpravy ceny za tovar a/alebo služby, a to v prípade zmeny podmienok, za ktorých sa majú tovar a/alebo služby majú dodat a/alebo poskytnúť.

Ceny

Všetky ceny dohodnuté pri uzavretí zmluvy sú vrátane ceny obalov, logistických a manipulačných nákladov. V prípade, že si kupujúci vyžiada osobitný spôsob prepravy alebo obal, predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné vady vzniknuté počas dopravy a/alebo manipulácie s tovarom.

Všetky ceny na eshope https://tienenie.mavapo.sk sú vrátane DPH.

Ceny za montáž jednotlivých technológií a produktov, ktoré sú v ponuke predávajúceho, sú bez nákladov na:

 • všetky dodatočné práce spojené s manipuláciou mimo dohodnuté miesto určené pre montáž technológií a produktov
 • všetky dodatočné práce spojené s odstránením prekážok a/alebo závad vzniknutých počas stavebných prác a zavinených kupujúcim a/alebo tretími stranami, ktoré znemožňujú realizáciu riadnych montážnych prác, a to najmä také prekážky a/alebo závady, ktoré neumožňujú realizovať montážne práce tak, aby spĺňali všetky bezpečnostné normy a pracovné postupy stanovené predávajúcim
 • všetky dodatočné práce spojené s úpravou staveniska pre potreby dodržania bezpečnostných noriem
 • všetok čas strávený čakaním, ktoré je zavinené nedodržaním dohodntých termínov zo strany kupujúceho a/alebo tretích strán.
Dodanie tovaru, práva a povinnosti zmluvných strán a dodacie lehoty

Dodacie termíny sú záväzné iba vtedy, pokiaľ sú písomne potvrdené. Predávajúci oboznámi kupujúceho o termíne dodania tovaru a/alebo poskytnutia služieb najneskôr do 7 dní odo dňa úhrady zálohovej faktúry. Predávajúci si vyhradzuje právo na úpravu dodacieho termínu.

Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu poskytne služby alebo odovzdá vec a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo/licenciu k nej, a kupujúci sa zaväzuje, že vec alebo službu prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny. Rovnako sa toto pravidlo použije v prípade zakúpenia služby.

Kupujúci je povinný si tovar riadne prevziať. Kupujúci má právo tovar odmietnuť, a to iba v prípade, ak boli pri prevzatí tovaru zistené vady, ktoré by ovplyvnili funkciu predmetných technológií. Kupujúci je povinný na tieto vady bezodkladne poukázať a vyplniť reklamačný formulár. Kupujúci aj predávajúci týmto zároveň prehlasujú, že sa od začatia reklamácie, až po jej riadne ukončenie riadia výhradne právami a povinnosťami, ktoré upravuje reklamačný poriadok.

Predávajúci kupujúcemu odovzdá vec spolu s dokladmi, ktoré sa k veci vzťahujú, a umožní kupujúcemu nadobudnúť vlastníckeho práva k veci v súlade so zmluvou. Predávajúci splní povinnosť odovzdať vec kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s vecou v mieste plnenia a včas mu to oznámi.

Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v dohodnutom množstve, kvalite a prevedení. Ak nie je dohodnuté, ako má byť vec zabalená, predávajúci vec zabalí podľa noriem výrobcu, a to spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu.

Kupujúci je povinný pri používaní všetkého elektronického obsahu zakúpeného u predávajúceho dodržiavať povinnosti stanovené týmito VOP (pre účely VOP sa rozumie vrátane software MagicHome Central) a právnymi predpismi upravujúcimi autorské diela a konkrétnymi licenčnými podmienkami daného produktu (napr. EULA). Pokiaľ kupujúci poruší takto stanovené povinnosti, potom je povinný uhradiť prípadnú náhradu škody, pričom takéto jednanie môže mať taktiež trestnoprávne následky.

Kupujúci podnikateľ týmto vyslovuje súhlas s tým, že mu k zakúpenému tovaru nemusí byť dodaný návod na jeho používanie v slovenčine.

Kupujúci je oprávnený všetky elektronické diela používať výhradne pre svoju osobnú potrebu, ak nie je v licenčných podmienkach uvedené niečo iné, pričom účelom tohto užívania nie je dosiahnutie priameho alebo nepriameho hospodárskeho alebo obchodného prospechu. Kupujúci taktiež nie je oprávnený kopírovať zakúpený elektronický obsah, ani ho iným spôsobom rozmnožovať, zhotovovať z neho opisy, výstrižky a inak s ním nakladať v rozpore s autorskými právami, inými právnymi predpismi alebo licenčnými podmienkami daného produktu. V prípade akéhokoľvek protiprávneho konania alebo konania, ktoré porušuje nariadenia týchto VOP bude kupujúcemu zakázaný prístup k elektronickému obsahu a deaktivovaná licencia.

Dodacie podmienky

Predávajúci zaisťuje, či sprostredkováva nasledujúce spôsoby dodania:

 • zasielanie prepravnou spoločnosťou GLS SLovakia

Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky, poškodenie krabice, atď) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť emailom, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať emailom alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ

V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu.

Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (uvedenie dôvodu však nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu kupujúceho. Peniaze za tovar budú kupujúcemu vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.

Kupujúci berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty a/alebo prepavnej služby.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom, ktoré budú vrátené kupujúcemu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ

Kupujúci podnikateľ nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak je hodnota zakúpeného tovaru vyššia ako 300 € (tristo euro) vrátane DPH.

V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy, a to vždy iba v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok prijateľných pre obe zmluvné strany bude tovar vrátený kupujúcemu na náklady predávajúceho. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

Ak bude umožnené kupujúcemu, ktorý je podnikateľ odstúpenie od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní  a vrátený tovar nebude v originálnom obale, vrátane všetkých jeho častí a príslušenstva, tak kupujúci berie na vedomie, že predávajúci si vyhradzuje právo takéhoto vrátenia spoplatniť, a to takou čiastkou, ktorá predávajúcemu vykompenzuje náklady, ktoré sú nevyhnutné vynaložiť pre znovuuvedenie tovaru do predaja.

Spoločné ustanovenia

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy spolu s formulárom odstúpenia od zmluvy nájdete tu.

Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od kúpnej zmluvy:

 • o poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • o predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • o predaji tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 • o vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
 • o poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom (ako spotrebiteľovi, tak podnikateľovi) vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu II. (v zmysle zákona 122/2013 Z.z., O ochrane osobných údajov).

Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Ako záručný list kupujúcemu slúži nákupný doklad.

Alternatívne riešenie sporu

V prípade, že kupujúci nie je spokoný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov. Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania kupujúcim, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti, pričom možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

Záverečne ustanovenia

Prípadné spory medzi predávajúcim a kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci – spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia alebo spor riešiť prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy.

Predávajúci odporúča kupujúcemu kontaktovanie pomocou kontaktného formulára.

Predávajúci je oprávnený v závislosti od zmien príslušných právnych predpisov zmeniť alebo úplne nahradiť tento reklamačný poriadok. Túto zmenu predávajúci zverejní vo svojej prevádzkarni s určením účinnosti nového znenia reklamačného poriadku ako i na webovej stránke mavapo.sk


Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 01.06.2019


Pre otázky ku všeobecným
obchodným podmienkam nás
kontaktujte, prosím. Ďakujeme.